Police Tapes

TESTIMONIES

MESHEK TUSHIA
LIFE ON THE BEDOUIN BORDER